parallax background

Naszą wiedzę potwierdzają
uzyskane certyfikaty

Lista najważniejszych

AWS Certified Security - Specialty

Potwierdzone kompetencje:

Znajomość modelu współodpowiedzialności AWS, bezpieczeństwa infrastruktury w AWS, strategie rejestrowania i monitorowania, modele zagrożeń bezpieczeństwa w chmurze, zarządzanie poprawkami i automatyzacja bezpieczeństwa, sposoby poprawiania bezpieczeństwa AWS za pomocą narzędzi (Amazon CloudWatch, AWS CloudTrail, Amazon Detective, AWS Inspector, AWS Security Hub, AWS Config, Amazon EventBridge, AWS Control Tower) i usług firm trzecich, odzyskiwania po awarii, w tym DR i kopie zapasowe, kontrola dostępu i przechowywanie danych.

Zrozumienie klasyfikacji danych i mechanizmów ochrony danych w AWS, metod szyfrowania danych i mechanizmów AWS służących do ich implementacji. Umiejętność do podejmowania decyzji kompromisowych w odniesieniu do kosztów, bezpieczeństwa i złożoności wdrożenia w celu spełnienia wymagań aplikacji

AWS Certified DevOps Engineer - Professional

Potwierdzone kompetencje:

Wdrażanie i zarządzanie systemami i metodologiami CI/CD na platformie AWS (CodePipeline, CodeBuild, CodeDeploy, ECR, ECS EKS) Wdrażanie i automatyzacja mechanizmów kontroli bezpieczeństwa i oraz zgodności (AWS GuardDuty, AWS Inspector, AWS Config ) Wdrażanie systemów ciągłego monitorowania oraz automatyzacji w odpowiedzi na zdarzenia bezpieczeństwa w AWS (AWS CloudWatch, Events, Alarms) Wdrażanie systemów, które są wysoce dostępne, skalowalne i samonaprawiające się w oparciu o technologie (AWS AutoSacling, HA, ALB) Projektowanie, zarządzanie i utrzymanie systemów do automatyzacji procesów operacyjnych (AWS Cloudformation)

AWS Certified Solution Architect

Uzyskane kompetencje:

Praktyczna wiedza na temat projektowania i wdrażania bezpiecznych i niezawodnych aplikacji w technologiach AWS. Stosując zasady projektowania architektonicznego oparte na wymaganiach klienta oraz zapewnienie wsparcia wdrażania opartych na najlepszych praktykach w całym cyklu życia projektu.


AWS Cloud Academy Acreditated Instructor

Podsumowanie:

Uzyskanie akredytacji na poziomie instruktora uzyskana w ramach współpracy z Akademią WSB potwierdza tylko wysoki poziom wiedzy naszych ekspertów z zakresu platformy Amazon Web Services.


AWS Certified Cloud Practicioner

Uzyskane kompetencje

Dobra znajomość zasad architektury chmury AWS oraz znajomość kluczowych usług na platformie AWS w tym EC2, S3, RDS, Route53, Load Balancing, Auto Scaling i ich typowe przypadki użycia z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa i modelu rozliczeń.

Microsoft Certified Solutions Associate

Uzyskane kompetencje:


Microsoft® Certified IT Professional: Server Administrator on Windows Server

Uzyskane kompetencje:


Microsoft® Certified IT Professional: Database Administrator

Uzyskane kompetencje:


Microsoft® Certified Technology Specialist: Windows Server Virtualization, Configuration

Uzyskane kompetencje: